Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje návštěvníkům našich webových stránek povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů (dále jen krátce „údaje“) v rámci poskytování našich služeb a v rámci naší online nabídky a s tím spojených webových stránek, funkcí a obsahů a externí online přítomnosti, jako např. naše profily na sociálních sítích (dále společně jen „online nabídka“). S ohledem na použité pojmy, jako např. „Zpracování“ nebo „Správce údajů“ odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

Peppermint Holding GmbH
Neues Kranzler Eck
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin

tel. č.: +49 30 590064-400
č. faxu: +49 30 590064-401
info@peppermint.biz
www.peppermint.biz

Jednatelé: Ingeborg Neumann (generální ředitelka), Marcus Baumbach

Sídlo společnosti: Berlin
Rejstříkový soud: Amtsgericht Charlottenburg HRB 63808
Finanční úřad pro právnické osoby I
DIČ: DE 190888731

Povaha zpracovávaných údajů

stavové údaje (např. základní údaje o osobách, jména nebo adresy),
- kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla),
- údaje o obsahu (např. zadávaný text, fotografie, videa),
- údaje o užívání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, časy přístupu),
- metadata / komunikační údaje (např. informace o zařízeních, IP adresách).

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (dále označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatelé“).

Účel zpracování

- poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahů,
- odpovědi na kontaktní dotazy a komunikace s uživateli,
- bezpečnostní opatření,
- měření dosahu / marketink.

Použité pojmy

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Tento pojem má velký dosah a zahrnuje prakticky jakékoli zacházení s osobními údaji.
„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilováním“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Relevantní právní základy

Podle čl. 13 GDPR sdělujeme uživatelům právní základy našeho zpracování osobních údajů. Pro uživatele z oblasti platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tzn. z EU a EHP platí, pokud právní základ není uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů, následující:
právním základem pro vyžádání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 GDPR;
právním základem pro zpracování, za účelem realizace našich plnění a provádění smluvních opatření a zodpovězení dotazů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR;
pro případ, že zpracování osobních údajů bude nutné na základě životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, poslouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
Právním základem pro potřebné zpracování za účelem plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je spjat se výkonem veřejné moci, která byla převedena na správce údajů, je čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR.
Právním základem pro zpracování za účelem hájení našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Zpracování údajů k jiným účelům, než k těm, ke kterým byly údaje shromážděny, se určí podle čl. 6 odst. 4 GDPR.
Zpracování zvláštních kategorií údajů (podle čl. 9 odst. 1 GDPR) se určí podle čl. 9 odst. 2 GDPR.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření podle zákonných předpisů při zohlednění stavu techniky, nákladů na implementaci, povahy, rozsahu, okolností a účelů zpracování a různé pravděpodobnosti vzniku a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, abychom zaručili úroveň ochrany přiměřenou riziku.

K těmto opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů kontrolou fyzického vstupu k údajům, stejně jako přístupu k nim, zadání, předání, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zaručí plnění práv subjektů údajů, výmaz údajů a reakci na ohrožení údajů. Dále zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji, resp. výběru hardwaru, softwaru a postupů podle zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů.

Spolupráce se zpracovateli, společnými správci údajů a se třetími osobami

Pokud v rámci našeho zpracování zpřístupníme údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům, společným správcům údajů a třetím osobám), předáme jim je nebo jim poskytneme jiným způsobem přístup k těmto údajům, pak vždy jen na základě zákonného povolení (např. pokud je předání údajů třetím osobám, jako např. poskytovatelům platebních služeb, nutné za účelem plnění smlouvy), pokud s ním uživatelé souhlasili, stanoví to právní závazek, nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při použití pověřených osob, poskytovatelů webhostingu atd.).

Pokud zpřístupníme či předáme údaje jiným podnikům z naší skupiny, nebo k nim umožníme jinak přístup, děje se tak zejména k administrativním účelům jako oprávněný zájem a mimoto na základě odpovídajícím zákonným předpisům.

Předávání do třetích zemí

Pokud zpracováváme osobní údaje ve třetí zemi (tzn. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarskou konfederaci), nebo se to děje v rámci využití služeb třetích osob nebo zpřístupnění, resp. předání osobních údajů jiným osobám nebo podnikům, pak jen za účelem splnění našich (předsmluvních) smluvních povinností, na základě souhlasu subjektu údajů, na základě právního závazku nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou výslovného souhlasu nebo předání nutného na základě smlouvy zpracováváme nebo necháváme zpracovat osobní údaje jen ve třetích zemích s uznanou úrovní ochrany osobních údajů, ke které patří mimo jiné "Privacy-Shield" certifikovaných zpracovatelů z USA, nebo na základě zvláštních záruk, jako např. smluvního závazku přijatého tzv. standardními doložkami o ochraně údajů Evropské komise, existence certifikátů nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 GDPR, informační stránky Evropské komise).

Práva subjektů údajů

Máte právo žádat potvrzení a právo na sdělení zpracovávaných osobních údajů a na informaci o těchto osobních údajích, jakož i na další informace a kopii údajů podle zákonných požadavků.

Podle zákonných požadavků máte právo požadovat doplnění osobních údajů, které se vás týkají, nebo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají.

Podle zákonných požadavků máte právo žádat, aby dotčené osobní údaje byly vymazány, resp. alternativně požadovat podle zákonných požadavků omezení zpracování osobních údajů.

Máte právo žádat, abyste podle zákonných požadavků získali osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, a požadovat jejich předání jiným správcům údajů.

Dále máte podle zákonných požadavků právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Právo na odvolání

Máte právo odvolat udělené souhlasy s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování svých osobních údajů podle zákonných norem. Námitka může být vznesena zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Cookies a právo vznést námitku u přímé reklamy

Jako „cookies“ se označují malé soubory, které se ukládají na počítačích uživatelů. Do cookies mohou být ukládány různé údaje. Cookie slouží primárně k ukládání údajů o uživateli (resp. o koncovém zařízení, na kterém je cookie uložen) během jeho návštěvy naší online nabídky nebo po ní. Jako dočasné cookies, resp. „session cookies“ nebo „přechodné (tranzientní) cookies“, se označují soubory cookies, které se vymažou poté, co uživatel opustí online nabídku nebo zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být např. uložen obsah košíku v e-shopu nebo stav přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „perzistentní“ se označují soubory cookies, které zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. Tak lze např. uložit stav přihlášení, pokud uživatel tyto stránky navštíví po několika dnech. Do takového souboru cookie lze rovněž uložit zájmy uživatelů, které se používají pro měření dosahu nebo k marketinkovým účelům. Jako „cookies třetí strany“ se označují soubory cookies, které jsou nabízeny jinými poskytovateli, než správcem údajů, který provozuje online nabídku (jinak, pokud jsou to jen jeho soubory cookies, hovoříme o „cookies první strany“).

Můžeme používat dočasné a permanentní cookies a tuto skutečnost objasňujeme v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud požádáme uživatele o souhlas s použitím souborů cookies (např. v rámci povolení cookie), je právním základem tohoto zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. Jinak jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány podle dále uvedených vysvětlení v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů na základě našich oprávněných zájmů (např. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR), nebo pokud je použití cookies nutné k poskytování našich plnění v souvislosti se smlouvou, podle čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR, resp. pokud je použití cookies nutné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, podle čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR.

Pokud si uživatelé nebudou přát ukládání cookies na svém počítači, žádáme je o deaktivování odpovídající volby v systémových nastaveních jejich prohlížeče. Uložené cookies mohou být vymazány v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení cookies může vést k omezení funkcí této online nabídky.

Obecnou námitku proti použití souborů cookies používaných za účelem online marketingu lze prohlásit u mnoha služeb, především v případě sledování, prostřednictví stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/. Dále lze ukládání cookies zakázat vypnutím v nastaveních prohlížeče. Věnujte prosím pozornost tomu, že pak případně nebudete moci využívat všech funkcí této online nabídky.

Výmaz osobních údajů

Námi zpracovávané osobní údaje jsou mazány, resp. jejich zpracovávání je omezeno v souladu se zákonnými předpisy. Není-li v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou údaje, které jsou u nás uloženy, vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel svého použití a jejich vymazání nebudou bránit žádné zákonné povinnosti ukládající jejich uchování.

Nebudou-li údaje vymazány, protože jsou potřebné pro jiné, ze zákona přípustné účely, bude jejich zpracovávání omezeno. To znamená, že údaje budou zablokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely. Toto platí například pro údaje, které musejí být uchovávány z účetních nebo daňových důvodů.

Změny a aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Doporučujeme Vám, abyste se o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně informovali. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, jakmile to budou změny námi provedených zpracování údajů vyžadovat. Bude-li v důsledku změn nutná Vaše součinnost (např. souhlas) nebo bude-li nutné jiné individuální sdělení, budeme Vás informovat.

Informace o ochraně osobních údajů ve výběrovém řízení

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy, a to pouze za účelem a v rámci výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů jsou zpracovávány za účelem plnění našich (před)smluvních povinností v rámci výběrového řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, pokud je pro nás zpracování údajů např. v rámci právních postupů nezbytné (v Německu dodatečně platí § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG)).

Výběrové řízení předpokládá, že nám uchazeči sdělí své osobní údaje. Nezbytné údaje jsou, je-li k dispozici online formulář, označeny nebo vyplynou z popisu pracovní pozice a zásadně k nim patří údaje o osobě, poštovní a kontaktní adresy a podklady patřící k žádosti, jako jsou průvodní dopis, životopis a osvědčení. Kromě toho nám uchazeči mohou dobrovolně sdělit další informace.

Předáním žádosti nám uchazeči vyjadřují souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem výběrového řízení, a to způsobem a v rozsahu, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Budou-li v rámci výběrového řízení dobrovolně sděleny zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, bude jejich zpracování dodatečně provedeno dle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako je těžké tělesné postižení, nebo etnický původ). Budou-li uchazeči v rámci výběrového řízení dotazováni na zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, bude zpracování těchto údajů dodatečně provedeno dle čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, je-li jejich sdělení pro výkon povolání nezbytné).

Je-li k dispozici, mohou nám uchazeči své žádosti zaslat prostřednictvím online formuláře na našich webových stránkách. Údaje nám budou předány zakódované dle aktuálního stavu techniky.

Kromě toho nám uchazeči mohou své žádosti zaslat prostřednictvím e-mailu. V tomto případě je však třeba vzít na vědomí, že e-maily zásadně nejsou zasílány zakódované a o jejich zakódování se musejí postarat sami uchazeči. Za přenos žádosti mezi odesílatelem a příjmem na našem serveru tak nemůžeme nést žádnou odpovědnost, a proto doporučujeme použít raději online formulář nebo žádost zaslat poštou. Kromě zaslání žádosti prostřednictvím online formuláře nebo e-mailu mají totiž uchazeči i nadále možnost zaslat nám žádost poštou.
Údaje poskytnuté uchazeči můžeme v případě jejich úspěšného přijetí dále zpracovávat pro účely pracovního poměru. V případě, že uchazeči přijati nebudou, budou jejich údaje vymazány. Údaje uchazečů budou vymazány i tehdy, pokud bude žádost o zaměstnání stažena, na což mají uchazeči kdykoli právo.

Výmaz bude proveden, s výhradou oprávněného odvolání uchazečů, po uplynutí lhůty šesti měsíců, abychom mohli zodpovědět případné doplňující dotazy týkající se žádosti a splnit naše dokazovací povinnosti vyplývající ze zákona o rovném zacházení. Faktury týkající se případné náhrady cestovních výdajů budou archivovány v souladu s daňovými předpisy.

Databáze talentů

V rámci žádosti o zaměstnání nabízíme uchazečům možnost, že mohou být na období dvou let na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a. a čl. 7 GDPR zahrnuti do naší „databáze talentů“.

Podklady k žádosti budou v databázi talentů zpracovávány výhradně v rámci budoucích výběrových řízení a hledání zaměstnanců a budou zničeny nejpozději po uplynutí uvedené lhůty. Uchazeči budou poučeni o tom, že jejich souhlas se zahrnutím do databáze talentů je dobrovolný, nemá žádný vliv na aktuální výběrové řízení a mohou ho kdykoli s platností do budoucna odvolat a podat námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.

Navázání kontaktu

V případě, že nás uživatelé budou kontaktovat (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních sítí), budou jejich údaje za účelem zpracování žádosti o kontakt a jejího vyřízení zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b. (v rámci smluvních/předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 písm. f. (jiné žádosti) GDPR. Údaje uživatelů mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) nebo podobném systému žádostí.

Žádosti vymažeme, jakmile již nebudou potřebné. Potřebnost žádostí kontrolujeme každé dva roky. Kromě toho platí zákonná archivační povinnost.

Hosting a zasílání e-mailů

Námi používané hostingové služby slouží k poskytování těchto služeb: služby v rámci infrastruktury a platforem, služby v oblasti poskytování výpočetních a úložných kapacit, databázové služby, zasílání e-mailů, služby zabezpečení a technické údržby, které používáme za účelem provozu této online nabídky.

Na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů) přitom zpracováváme, resp. náš poskytovatel hostingových služeb zpracovává údaje o stavu, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, uživatelské údaje, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu  

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR shromažďujeme, resp. náš poskytovatel hostingových služeb shromažďuje údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané soubory protokolu serveru). K přístupovým údajům patří název vyvolaných webových stránek, soubor, datum a čas vyvolání, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referrer URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel.

Informace o souborech protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. za účelem objasnění zneužití nebo podvodného jednání) uloženy po dobu maximálně 7 dnů a poté jsou vymazány. Údaje, které je třeba uchovat jako důkaz, jsou vymazány až po konečném objasnění příslušné události.

Google Analytics

Používáme nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Společnost Google používá soubory cookies. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživateli jsou většinou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Společnost Google bude tyto informace z našeho pověření používat k tomu, aby vyhodnotila využívání naší online nabídky uživateli, vypracovala zprávy o aktivitách v rámci online nabídky a poskytla nám další služby spojené s využíváním této online nabídky a používáním internetu. Za tímto účelem mohou být ze zpracovaných údajů vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že na území členských států Evropské unie a v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude IP adresa uživatelů společností Google upravena. Úplná IP adresa bude na server společnosti Google v USA přenesena a zde upravena pouze ve výjimečných případech.

IP adresa předaná prohlížečem uživatele nebude propojována s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookies zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Uživatelé kromě toho mohou zabránit shromažďování údajů vygenerovaných soubory cookies, které se týkají jejich využívání online nabídky, a zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deaktivace shromažďování údajů službou Google Analytics pro tyto webové stránky

Žádáme-li uživatele o souhlas (např. v souvislosti s používáním souborů cookies), je právním základem tohoto zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR. Jinak jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. analýza, optimalizace a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR).

Jsou-li údaje zpracovávány v USA, upozorňujeme na to, že je společnost Google certifikovaná na základě dohody Privacy Shield (dohoda mezi EU a USA o transatlantickém předávání osobních údajů), a poskytuje tak záruku, že bude dodržováno evropské právo týkající se ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Další informace o využívání osobních údajů společností Google a o možnostech nastavení a podání námitek najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy) a v nastaveních pro zabránění zobrazování reklam společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Online prezentace na sociálních sítích

Provádíme online prezentace na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a informovat je o našich službách.

Upozorňujeme na to, že přitom mohou být osobní údaje uživatelů zpracovávány mimo území Evropské unie. Pro uživatele z toho mohou vyplynout rizika, protože by tak mohlo být obtížnější například prosazování práv uživatelů. S ohledem na poskytovatele služeb sídlící v USA, kteří jsou certifikováni na základě dohody Privacy Shield, upozorňujeme na to, že se tito poskytovatelé zavázali k dodržování standardů EU týkajících se ochrany osobních údajů.

Kromě toho jsou osobní údaje uživatelů obvykle zpracovávány pro marketingové a reklamní účely. Z chování a z něho vyplývajících zájmů uživatelů tak mohou být vytvářeny například uživatelské profily. Uživatelské profily pak mohou být použity například ke zobrazování takových reklamních sdělení v rámci platforem i mimo ně, která budou pravděpodobně odpovídat zájmům uživatelů. Za tímto účelem jsou na počítačích uživatelů obvykle ukládány soubory cookies, do kterých se chování a zájmy uživatelů ukládají. Kromě toho mohou být v uživatelských profilech ukládány údaje i nezávisle na zařízeních, která uživatelé používají (zejména tehdy, pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou u nich přihlášeni).

Zpracovávání osobních údajů uživatelů je prováděno na základě našich oprávněných zájmů na efektivním informování uživatelů a efektivní komunikaci s nimi dle čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Jsou-li uživatelé příslušnými poskytovateli platforem požádáni o souhlas s výše popsaným zpracováním osobních údajů, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a. a čl. 7 GDPR.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a možnostech podání námitky (Opt-Out) najdete pod níže uvedenými odkazy poskytovatelů služeb.

Rovněž v případě žádostí o poskytnutí informací a uplatňování práv uživatelů upozorňujeme na to, že tyto žádosti lze nejefektivněji uplatnit u poskytovatelů služeb. Pouze poskytovatelé služeb mají přístup k osobním údajům uživatelů a mohou přímo učinit příslušná opatření a poskytnout informace. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

- Facebook, stránky, skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) na základě dohody o společném zpracování osobních údajů – prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, speciálně pro stránky: https://www.facebook.com/legal/terms/information­_about_page_insights_data, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a, http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

- Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - prohlášení o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko) - prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) - prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Velká Británie) - prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Německo) - prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Zapojení služeb a obsahů třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. analýza, optimalizace a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) využíváme v rámci naší online nabídky obsahy a služby třetích poskytovatelů, abychom jejich obsahy a služby, jako jsou např. videa nebo typy písma (dále společně jen “obsahy”, mohli používat.

To vždy předpokládá, že třetí poskytovatelé těchto obsahů využívají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by obsahy nemohli posílat prohlížečům těchto uživatelů. IP adresa je tak pro zobrazování těchto obsahů nezbytná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé IP adresu používají pouze k poskytování obsahů. Třetí poskytovatelé mohou kromě toho pro statistické nebo marketingové účely používat i takzvané pixelové tagy (neviditelné obrázky nazývané také jako "web beacon"). Pomocí "pixelových tagů" mohou být vyhodnocovány informace, jako je například návštěvnost těchto webových stránek. Pseudonymizované informace mohou být ukládány i do souborů cookies na zařízeních uživatelů a mohou mimo jiné obsahovat technické informace o prohlížeči, operačním systému, odkazujících webových stránkách a době návštěvy webových stránek a další údaje o využívání naší online nabídky. Kromě toho mohou být propojovány s takovýmito informacemi z jiných zdrojů.

Google Maps

Používáme mapy služby “Google Maps” společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Ke zpracovávaným údajům mohou patřit zejména IP adresa a údaje o lokalitě uživatelů, tyto údaje však nesmějí být shromažďovány bez jejich souhlasu (souhlas je obvykle udělen v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vytvořeno pomocí Datenschutz-Generator.de od RA Dr. Thomase Schwenkeho